Armoedebeleid

Armoede bestrijden is één van de belangrijkste taken van gemeenten.

De CDA fractie is van mening dat er zoveel mogelijk, waar nodig, door het Rijk beschikbaar gesteld budget ingezet dient te worden voor armoedebestrijding.

Wij zijn positief gestemd dat dit college daarnaast extra middelen inzet om intensivering van het armoedebeleid mogelijk maken. Dit armoedebeleid is een goede aanzet voor de kanteling en biedt perspectief voor onze inwoners die leven op bijstandsniveau.

Armoede kan iedereen overkomen. Ieder mens moet in principe geholpen worden.

Daarbij niet alléén uitgaand van de vraag waar iemand recht op heeft, maar vóóral ook van de vraag wat iemand nodig heeft om zelf de regie over het leven weer te kunnen herpakken.

Indien in een crisissituatie noodhulp nodig is, dan dient dit op korte termijn geboden te worden.

Deelt de wethouder deze mening? Graag een reactie.

Sommige mensen zijn of blijven afhankelijk van de gemeente. Om wat voor reden dan ook.

Deze mensen hebben vaak meer dan één probleem. Wonen, werken, uitkering, zorg.

Deze staan niet los van elkaar. Door samen met gemeente, maatschappelijke partners het gesprek aan te gaan, kan worden gezocht naar een passende oplossing.

Let wel: deze gesprekken hebben tot doel een mens te helpen en niet alleen de (financiële) schade (voor de gemeente) op korte termijn te beperken.

Maatschappelijke initiatieven zijn zeer welkom, zij zijn de oren en ogen van de gemeente.

Mede door hun inzet kan het bereik van het gemeentelijke armoedebeleid vergroot worden.

Voor het optimaal uitvoeren van dit beleid is het belangrijk dat de onderlinge communicatie en verstandhouding goed verloopt.

Bevorder bekendheid van inkomensondersteunende maatregelen en communiceer op een laagdrempelige manier, dicht bij de inwoners in de wijken.

Wij hebben vernomen dat alle gebiedsteams zich vestigen in het GOED.

Wij  vragen ons af of het gebiedsgericht werken nu goed mogelijk is?

Graag een reactie van de wethouder.

Voor ambtenaren vergt de gekantelde aanpak een vernieuwde werkwijze, hieraan zullen zij moeten wennen.

Is het een idee om desbetreffende ambtenaren enkele dagen stage te laten lopen bij de maatschappelijke partners?

Het opdoen van ervaringen in het veld kan hen helpen bij de vernieuwde werkwijze en zodoende krijgt men een juist beeld van de uitwerking van dit armoedebeleid. Ik heb vernomen dat dit tot nu toe niet wordt gedaan. Kan de wethouder deze suggestie meenemen in de uitvoering? 

Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en hebben recht op goed onderwijs.

Ouders dienen de mogelijkheid te krijgen om beschikbare middelen in te zetten naar gelang de behoefte van hun kind. Kindregelingen worden gebundeld en dienen nog uitgewerkt te worden.

Vraag aan de wethouder: Wanneer zien wij de uitwerking tegemoet?

Wij zijn blij dat de computerregeling, destijds geïnitieerd door het CDA, wederom wordt geactiveerd.

Vanaf 1 januari 2017 zal de Ridderkerkpas jaarlijks beschikbaar worden gesteld aan de minima. Met deze vernieuwde werkwijze worden gezinnen, volwassenen én kinderen extra ondersteund. Zelfstandig kunnen zij kiezen waaraan zij het tegoed willen besteden. Een tegoed van € 150 voor volwassenen, € 350 voor kinderen in het basisonderwijs en € 450 voor in het voortgezet onderwijs.

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk lokale ondernemers zich aansluiten bij deze pas, aan de wethouder de vraag hier zich extra voor in te zetten.

Aan de wethouder heb ik gevraagd de mogelijkheid te onderzoeken om de OV chipkaart via deze pas aan te schaffen. Op deze manier zou een gebruiker van de pas kunnen kiezen voor de aanschaf van een OV bewijs. Helaas blijkt het technisch niet mogelijk om een OV chipkaart via de Ridderkerkpas op te laden.

AOW gerechtigden met een minimuminkomen van 110% dienen de kans te krijgen om gratis gebruik te maken van het OV. Op deze manier kunnen zij gemakkelijker meedoen met activiteiten buitenhuis, wat veréénzaming tegen gaat.

Wij steunen dan ook het amendement van LR en dienen deze mede in.

Door het jaarlijks uitvoeren van een armoedemonitor worden resultaten van het bereik en de effecten van dit beleid inzichtelijk. Het beleid kan op basis daarvan indien nodig worden bijgesteld.

Tussentijds vragen wij de wethouder ons met enige regelmaat mee te nemen in de ontwikkelingen betreffende de uitvoering. Kan de wethouder dit toezeggen?

Het CDA is van mening dat deze beleidsnota een goede stap is in de richting om de armoedeproblematiek tegen te gaan. Integraal, gekanteld en samen met de partners voor onze inwoners. Wij stemmen dan ook in met dit beleid.

Wij danken alle medewerkers voor hun geboden inzet, zo ook de gevraagde en ongevraagde adviezen. Deze gezamenlijke inzet wordt door de CDA zeer op prijs gesteld.