Afvalbeleid

In de raadsvergadering van 21 maart heeft het CDA een bijdrage geleverd inzake het afvalbeleid. Deze kunt u hier lezen:

 

Een belangrijke eerste stap naar een duurzaam en afval loos Ridderkerk, daar gaat het vanavond over. Voorzitter als eerste is de CDA fractie verheugd, dat in het afvalbeleid meerdere varianten aan de raad zijn aangeboden. Hierom heeft de CDA fractie de afgelopen jaren meerdere malen gevraagd, bij meerdere onderwerpen. Afval speelt heden ten dage een toenemende rol in onze samenleving, waar wij bezorgd zijn over de toenemende kosten van de verwerking van afval. Wij zijn daarom blij dat het college aan de hand van meerdere varianten hierop inspeelt.

Het CDA vraagt echter toelichting over de volgende drie aspecten:

-        1 Het combineren van restafval en PMD in één kliko;

-        2 De communicatie/evaluatie met de Ridderkerkse inwoners;

-        3 Het  plan voor het ophalen van luiers en incontinentie materiaal.

Ten aanzien van punt 1 vraagt het CDA toelichting over het combineren van restafval en PMD. Wij zien de vele voordelen en begrijpen de keuzes die leiden tot dit voorstel, maar wij vragen ons af of dit niet juist een negatief effect heeft op het stimuleren van afvalscheiding. Het doel van dit beleid is o.a. om te stimuleren zo min mogelijk restafval te hebben. De inwoners zouden dan ‘beloond’ worden als ze minder restafval hebben, doordat ze dit restafval minder hoeven aan te bieden en hierdoor wat geld terug  krijgen. Echter door het toevoegen van PMD bij restafval, verminderen we de stimulans voor de burger om de restafval/pmd zo weinig mogelijk aan te bieden. Door het gecombineerd aanbieden van restafval en pmd, zal in vele gevallen de betreffende kliko alsnog twee keer per maand moeten worden aangeboden. Vraag aan de wethouder: haalt u door de hiervoor genoemde combinatie van afval, niet de bedoelde stimulans weg? De wekelijkse boodschappen, het laten bezorgen van internetbestellingen en het afhalen van chinees levert een grote hoeveelheid PMD op waar de inwoner weinig tot geen invloed op heeft. Als CDA gaan we ervan uit dat wethouder het combineren van restafval en PMD goed monitort en vervolgens deze maatregel evalueert en het resultaat  terugkoppelt naar de raad.

Ten aanzien van punt 2; vraagt het CDA aandacht voor de communicatie met de inwoners. Het is belangrijk dat het doel en de verwachtingen van het afvalplan duidelijk worden gemaakt, maar misschien nog wel essentiëler is dat de inwoners makkelijk en snel hun ervaringen kunnen delen over het nieuwe afvalbeleid. Hierbij ook meegenomen dat de inwoners recht hebben op een terugkoppeling op de ervaringen van onze inwoners. We zien in Ridderkerk dat het inzamelen van informatie goed tot stand wordt gebracht, maar helaas de terugkoppeling naar de burger af en toe moeizamer verloopt. Naast de reguliere communicatiekanalen, wordt hierbij ook gebruik gemaakt van een dashboardfaciliteit. Vraag aan de wethouder: vallen de kosten voor het maken en onderhouden van de dashboardfaciliteit onder de incidentele kosten communicatie? Als tweede vraagt Het CDA vraagt zich daarnaast af waarom er in de stukken niet gesproken wordt over een dashboardfaciliteit en wat houdt het dashboard nou precies in?

Ten aanzien van punt 3, vindt het CDA het een gemiste kans dat bij dit afvalbeleid er geen aparte voorziening is meegenomen voor het ophalen van luiers en incontinentiemateriaal. Vraag aan de wethouder: op welk termijn denkt u met een voorstel te komen betreft het inzamelen en het tegemoet komen van gebruikers die luiers en incontinentiemateriaal gebruiken?

Het CDA is benieuwd naar de antwoorden van de wethouder en daarnaast kijken wij uit naar de resultaten van de gesprekken die er met verenigingen en kerken gaan worden gevoerd en de resultaten van o.a. het evalueren van het vast te stellen beleid in de hoogbouw na 2020.

Als laatste hebben wij nog drie vragen aan mevrouw Stip over haar motie:

  1. Is het inderdaad mogelijk dat het kunstgras rondom de vuilcontainers mobiel is?
  2. Wat zijn de kosten van het kunstgras en de bloemen per vuilcontainer?
  3. Is uw doel om de burgers bij de indeling te betrekken of niet? De plaatsen die u als voorbeeld meegaf verschillen hiervan in beleid?

In onze tweede termijn zullen we terug komen op de te behandelen moties.